نمایش آگهی ها

واژه نامه حقوقی

حق سر قفلی از مواردی است که دانستن درباره آن تقریبا برای همه شهروندان لازم است. گاهی اوقات عدم اطلاع از قوانین و نداشتن اطلاعات حقوقی باعث تضییع حقوق ... ادامه مطلب ...
توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) ب... ادامه مطلب ...
اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواند... ادامه مطلب ...
رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره ... ادامه مطلب ...
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00 ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره 00 / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت 00و... ادامه مطلب ...
1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی کنید آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته باشد. ادامه مطلب ...
(الف) اباحه : اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا معرف و گرفتن چیزی است. ابراء: چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود. ادامه مطلب ...
( ب ) بایع: فروشنده . بدهکار: کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد، مقروض. بستانکار: کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.کسی که از... ادامه مطلب ...
( ج ) جاعل: از نظر حقوق مدنی متعهد در جعاله را گویند. جریمه: وجه نقد یا مال دیگر که بعنوان مجازات از مجرم گیرند. ادامه مطلب ...
( د ) دائن: کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد.قرض دهنده بستانکار مقابل مدیون بدهکار دارایی: به مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می شود. ادامه مطلب ...