نمایش آگهی ها

واژه نامه حقوقی

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) ب... ادامه مطلب ...
اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواند... ادامه مطلب ...
رياست محترم مجتمع قضايي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك " باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره ... ادامه مطلب ...
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره 00 ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره 00 / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت 00و... ادامه مطلب ...
1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی کنید آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته باشد. ادامه مطلب ...
(الف) اباحه : اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا معرف و گرفتن چیزی است. ابراء: چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود. ادامه مطلب ...
( ب ) بایع: فروشنده . بدهکار: کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد، مقروض. بستانکار: کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.کسی که از... ادامه مطلب ...
( ج ) جاعل: از نظر حقوق مدنی متعهد در جعاله را گویند. جریمه: وجه نقد یا مال دیگر که بعنوان مجازات از مجرم گیرند. ادامه مطلب ...
( د ) دائن: کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد.قرض دهنده بستانکار مقابل مدیون بدهکار دارایی: به مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می شود. ادامه مطلب ...
( س ) سازش: رضایت طرفین دعوی برفیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس. سبب مُملک: سببی است که موجب تملک کسی شود مانند بیع و وصیت و حیازت مباحات. ادامه مطلب ...