جستجو برای:

   

1440 مورد

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

ويلا - خانه 162 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244731
تاریخ: 1397/02/03

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان تهران

ويلا - خانه 345 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244730
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 82 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 0
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244729
تاریخ: 1397/02/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - طالب آباد

زمین - کلنگی 152 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 350,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244727
تاریخ: 1397/02/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - طالب آباد

زمین - کلنگی 1300 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244726
تاریخ: 1397/02/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - غازیان

زمین - کلنگی 570 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 400,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244725
تاریخ: 1397/02/02

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

ويلا - خانه 220 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244724
تاریخ: 1397/02/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - شهدای شمالی

زمین - کلنگی 398 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 4,200,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244723
تاریخ: 1397/02/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - علی آباد

زمین - کلنگی 10000 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 38,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244722
تاریخ: 1397/02/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - آذربایجان

آپارتمان 70 متری، مسكوني ، 1 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 1,300,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244721
تاریخ: 1397/02/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

زمین - کلنگی 266 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244720
تاریخ: 1397/02/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

زمین - کلنگی 616 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244719
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

آپارتمان 60 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 78,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244717
تاریخ: 1397/02/03

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان پرستار

ويلا - خانه 189 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244716
تاریخ: 1397/02/03

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

آپارتمان 86 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 120,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244715
تاریخ: 1397/01/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - متروپل

آپارتمان 133 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244714
تاریخ: 1397/01/29

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میدان معراج

ويلا - خانه 150 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 270,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244713
تاریخ: 1397/02/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

زمین - کلنگی 1350 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 320,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244711
تاریخ: 1397/01/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 0
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244710
تاریخ: 1397/01/28

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 140,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4244709
تاریخ: 1397/01/28

لطفا منتظر بمانید...