چگونگی صدور سند برای املاک موروثی

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

آیا با توافق ورثه قبل از صدور سند تک برگ به نام تک تک وراث، امکان صدور سند تک برگ به نام یکی از ورثه وجود دارد؟

پاسخ کارشناس حقوقی: با سلام. سوال شما ابهام دارد. بنابراین دو فرض را بررسی می کنیم

1- اگر منظور شما صدور سند تک برگ برای یکی از ورثه به نسبت سهم الارث اوست، این اماکن وجود دارد و سند تک برگ به میزان سهم الارث او صادر می شود؛ مشروط بر آنکه تمامی ملزومات آن مانند مالیات بر ارث پرداخته شده باشد یا تعهدی به پرداخت آن داده باشد.

2- اگر منظور شما صدور سند تک برگ کل مال برای یک نفر از ورثه است، چنین چیزی امکان ندارد و اداره ثبت چنین کاری را انجام نمی دهد. مگر آنکه قبل یا بعد از صدور سند تک برگ همه وراث سهم الارث خود را به طرق قانونی به ورثه مورد نظر خود انتقال دهند.