اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کنیم؟

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

عدم تخلیه ملک توسط مستاجر از جمله موضوعاتی است که اکثر موجرین و مستأجرین با آن مواجه شده و یا احتمالا با آن روبه رو  می شوند. لذا در این نوشتار سعی می شود که در این مورد هر چند به اختصار نکاتی جهت اطلاع کاربران محترم مجله دلتا آورده شود.

 

در پاسخ به این سوال که چنانچه مستاجر در پایان قرارداد اجاره از تخلیه ملک و تسلیم مورد اجاره به موجر خودداری نمود تکلیف چه خواهد بود؟ باید گفت:

 چنانچه مدت اجاره به پایان رسیده باشد و بعد از پایان مدت تعیین شده در قرارداد اجاره با وجود درخواست موجر مبنی بر تخلیه محل اجاره مستأجر اقدام لازم برای تخلیه ملک را صورت ندهد و از تخلیه استنکاف نماید در این صورت مالک می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نموده و درخواست صدور دستور تخلیه را نماید.

 شورای حل اختلاف نیز با استناد به ماده 3 قانون مالک و مستاجر که مقرر نموده است (( پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی توسط ضابطین شورای قوه قضاییه انجام خواهد گرفت)) اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

مستاجر

باید توجه داشت هر چند که دستور تخلیه در مواردی مصداق دارد که قرارداد اجاره فی مابین پایان پذیرفته باشد لیکن در صورت عدم پایان مدت اجاره فی مابین و درصورت عدم پرداخت اجاره بها بیش از 3 ماه و یا انجام کاری برخلاف قرارداد اجاره فی مابین نیز می توان  از مقام ذیصلاح قضایی درخواست تخلیه نمود.

در اینجا لازم است به چندنکته که در قرارداد اجاره می بایست مورد توجه کافی قرار گیرد اشاره نمود، از جمله:

  • اینکه قرارداد اجاره رسمی است یا عادی
  • اینکه قرارداد تابع کدام قانون می باشد (سال 1356 یا 1362 یا 1376)
  • اینکه در اجاره نامه عادی شرایط شکلی رعایت شده یا خیر (از قبیل مهلت و مدت زمان اجاره-اجاره بها – امضاء دو نفر شاهد در ذیل قرارداد)
  • اینکه محل اجاره تجاری است یا مسکونی و اگر تجاری است دارای سرقفلی می باشد یا خیر
  • اینکه آیا ودیعه یا به زبان عامه رهن دریافت شده یا خیر

توجه به هریک از حالات مذکور تبعات و نتایجی در پی دارد که در نوشتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.