جستجو برای:

   

77 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 4,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830062
تاریخ: 1402/09/05

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - کلویر یک

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830055
تاریخ: 1402/09/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

91 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 700,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830052
تاریخ: 1402/08/29

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

175 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 2,000,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830045
تاریخ: 1402/08/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

163 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830042
تاریخ: 1402/08/27

رهن آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 3,000,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830041
تاریخ: 1402/08/27

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830040
تاریخ: 1402/08/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

117 متر، تجاري ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 7,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820039
تاریخ: 1402/08/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

143 متر، موقعيت اداري ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820024
تاریخ: 1402/08/15

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار آیت الله نجفی

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 9,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820020
تاریخ: 1402/08/14

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

97 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 550,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820018
تاریخ: 1402/08/11

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - سی متری

262 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 7طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 10,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820017
تاریخ: 1402/08/18
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4820009
تاریخ: 1402/08/10

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

94 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 900,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819989
تاریخ: 1402/08/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - خیابان ورزش

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819988
تاریخ: 1402/08/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 6,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819970
تاریخ: 1402/08/04

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 8,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819959
تاریخ: 1402/07/20

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - شاه کوچه (مفتح جنوبی)

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 450,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819947
تاریخ: 1402/07/12

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

133 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 6طبقه
قیمت ودیعه: 1,400,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819940
تاریخ: 1402/07/11

رهن آپارتمان در بندرانزلی - پردیس

72 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 310,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4819933
تاریخ: 1402/07/18

لطفا منتظر بمانید...