جستجو برای:

   

44 آگهی

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - شریعتی

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337255
تاریخ: 1399/04/14

رهن و اجاره مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - مطهری

90 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337254
تاریخ: 1399/04/14

رهن آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت ودیعه: 250,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337253
تاریخ: 1399/04/15

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

85 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,800,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337247
تاریخ: 1399/04/11

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - اداره نوغان

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337242
تاریخ: 1399/04/11

رهن آپارتمان در بندرانزلی - خیابان ورزش

71 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337240
تاریخ: 1399/04/10

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337229
تاریخ: 1399/04/10

رهن آپارتمان در بندرانزلی - کلویر یک

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1 سال ساخت، طبقه 1
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337222
تاریخ: 1399/04/04

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - کاج بندر

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 200,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337212
تاریخ: 1399/04/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت ودیعه: 80,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337208
تاریخ: 1399/03/29

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

21 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337189
تاریخ: 1399/03/25

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

35 متر، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 5,000,000
قیمت اجاره: 22,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337184
تاریخ: 1399/03/24

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - میدان امام

27 متر، موقعيت اداري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337169
تاریخ: 1399/03/19

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - ساحل قو

270 متر، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 4,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337156
تاریخ: 1399/03/24

رهن ويلا - خانه در بندرانزلی - سنگاچین

180 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337150
تاریخ: 1399/03/14

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - بلوار پاسداران

85 متر، موقعيت اداري ، اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 20,000,000
قیمت اجاره: 1,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337137
تاریخ: 1399/03/12

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - اداره نوغان

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 50,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337123
تاریخ: 1399/03/19

رهن و اجاره آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت ودیعه: 70,000,000
قیمت اجاره: 600,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337104
تاریخ: 1399/02/30

رهن مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بندرانزلی - میدان مالا

70 متر، تجاري ، اتاق، 9 سال ساخت، طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4337094
تاریخ: 1399/02/27

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

70 متر، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت ودیعه: 30,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4327061
تاریخ: 1399/03/01

لطفا منتظر بمانید...