جستجو برای:

   

784 آگهی

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - کوی واحدی

300 متر، مسكوني
قیمت کل: 5,400,000,000
قیمت متری: 18,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830072
تاریخ: 1402/09/08

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830071
تاریخ: 1402/09/08

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

167 متر، مسكوني
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830070
تاریخ: 1402/09/08

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830069
تاریخ: 1402/09/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان مظلوم

128 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 4,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830068
تاریخ: 1402/09/08

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 9,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830067
تاریخ: 1402/09/08

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - سی متری

265 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 13,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830066
تاریخ: 1402/09/06

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830065
تاریخ: 1402/09/06

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - رمضانی

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 9,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830064
تاریخ: 1402/09/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830063
تاریخ: 1402/09/08

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830061
تاریخ: 1402/09/07

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میدان مالا

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830060
تاریخ: 1402/09/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - رمضانی

35 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت کل: 1,170,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830059
تاریخ: 1402/09/07

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ساحل قو

118 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 4,720,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830058
تاریخ: 1402/09/04

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830057
تاریخ: 1402/09/04

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

250 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830056
تاریخ: 1402/09/04

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - عباس آباد

353 متر، مسكوني
قیمت کل: 5,650,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830054
تاریخ: 1402/09/04

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - سنگاچین

627 متر، مسكوني
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830053
تاریخ: 1402/09/04

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بشمن

700 متر، مسكوني
قیمت کل: 7,000,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830051
تاریخ: 1402/08/29

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

141 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 6,063,000,000
قیمت متری: 43,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4830050
تاریخ: 1402/08/28

لطفا منتظر بمانید...