جستجو برای:

   

598 آگهی

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 880,000,000
قیمت متری: 11,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377497
تاریخ: 1399/07/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

1620 متر، مسكوني
قیمت کل: 3,240,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377496
تاریخ: 1399/07/03

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - بشمن

773 متر، مزروعی
قیمت کل: 773,000,000
قیمت متری: 1,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377495
تاریخ: 1399/07/02

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خزر ویلا

75 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 610,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377494
تاریخ: 1399/07/02

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

208 متر، مزروعی
قیمت کل: 228,000,000
قیمت متری: 1,100,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377492
تاریخ: 1399/07/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

114 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,653,000,000
قیمت متری: 14,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377491
تاریخ: 1399/07/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - خیابان تهران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 1,650,000,000
قیمت متری: 16,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377490
تاریخ: 1399/07/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377488
تاریخ: 1399/07/01

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - خیابان پرستار

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377486
تاریخ: 1399/07/02

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

69 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377485
تاریخ: 1399/07/01

فروش آپارتمان در بندرانزلی - ناصر خسرو (مفتح شمالی)

69 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4377484
تاریخ: 1399/07/01

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - خیابان پرستار

252 متر، مسكوني
قیمت کل: 630,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367482
تاریخ: 1399/06/31

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - مطهری

180 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 2,294,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367481
تاریخ: 1399/06/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - صابرحنان

70 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367480
تاریخ: 1399/06/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - مطهری

98 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 1,225,000,000
قیمت متری: 12,500,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367479
تاریخ: 1399/06/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - بلوار پاسداران

165 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 3,300,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367475
تاریخ: 1399/06/31
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367473
تاریخ: 1399/06/25

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - میان پشته

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 2,360,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367471
تاریخ: 1399/06/31

فروش زمین - کلنگی در بندرانزلی - پیل علی باغ

404 متر، مسكوني
قیمت کل: 360,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367470
تاریخ: 1399/06/31

فروش آپارتمان در بندرانزلی - جهانگانی

62 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 390,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: انزلی ملک
کد ملک: 4367469
تاریخ: 1399/06/24

لطفا منتظر بمانید...